Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. tof

•wen zijner Onderzaaten verboren hebbende , zag zich in alle zijne onderneemingen gedwarsboomd. Hij wilde de fiagen van het gedugt Verbond , welke zijnen Throon dreigden , af keeren ; doch de Parijfenaars , opgeftookt door de Bondgenooten en de Guisen 3 noodzaakten hém de Hoofdftadop 't fchielijkst te ontvlieden. Verpligt de Staaten vun Frankrijk zamen te roepen, was hij op 't punt, dat zijn gezag zou bepaald 3 en hem niets meer dan de fchaduw van eene magt , welke hij niet hadt weeten te oefenen, gelaaten worden. Zij waren allen op de zijde des Hertogs van Guise, die den Koning braveerde , en de verblindheid tot het bijster uiterlte deedr voorthollen , om de Rijkswetten te vernielen, en als flaaven voor het Roomfche Hof te kruipen. De Koning, van 't behulp der Wetten verftooken, nam de toevlugt tot geweld , en deedt den Hertog en den Cardinaal van Guise ombrengen.

Zulk een fcbriklijk redmiddel, in die omftandigheden noodzaaklijk, zonder Hendrik den III. daar door min fchuldig te maaken , dewijl zijne eigene flapheid en flegt befluur deeze noodzaaklijkheid te wege bragt, vervreemde de gemoederennogmcervan dien Koning. Zijne Vijanden toonden grooter bitterheid tegen den Moordenaar van twee Mannen , die zij voor de lteunpylaaren van den waaren Godsdienst hielden. De Sorbonne verklaarde Hendrik den III. van 't Rijksgebied vervallen : de Hertog van Maijenke kreeg last, zijne Broeders , de Kerk en 't Vaderland te wreeken. Paus Sixtus de V. nam het vermoor.

Maurits*

Sluiten