Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. so>

.eene andere Godsdienstbelijdenisfe te wraakén : dit was juist zo zeer geen misdrijf te agten in hun , die de veiligheid des voorouderlijken Godsdlensts voer't hoogfte goed hielden. Maar 't geen de Franfchen ftraffchuldig maakte, waren de verfchrifclijkhedéüder Regeeringloosheid , de gruwelen der voorgezette Burgeroorlogen, de vanéénfcheuringenvanheï fc'.oonfte Rijk in Europa, en de onderneemingen dierPrinfen, die deezen buit zogten te deelen , om hunne Staatzugt, Bijgeloof en Dwinglandij te verzadigen. De Cardinaal van Bourbon, dien zij tot Koning uitriepen , en in 't zelfde jaar ftierf, ftrekte alleen tot een fcherm, agter 't welke zij verborgen zattn , die op dit groot tooneel de hoofdrollen zouden fpeelen. De Hertog van Maijenne en de Marquis de Ponte vlamden op dien rijken prooi: de Hertog van Savoije hadt reeds een gedeelte weggefcheurd : dan de Koning van Spanje maakte , bovenal , eisch voor zijne Dogier IzABiLEA^ en als Kleindogter van Hendrik den II, en als Erfgenaame eeniger Gewesten, waar de Salifche Wet niet was aangenomen. Hij haalde de goede dienften op, Welke hij reeds aan Frankrijk gedaan hadt, en, vervolgens, zou bewijzen; dpch^ 't geen meer dan alle deeze woog , was het Goud uit de Nieuwe Wereld , 'c geen hij met eene. ruime hand uitdeelde. Niet onkundig van de eifehen en oogmerken der andere Mededingeren, ftelde hij zich voor, deezen elkander onderling tëlaaien verdelgen, en aan het Bondgenootfchap geene andere hulpe toetefchikken , dan genoeg was, om 't zelve op de been IF. Deel. O gg

Mauwt».

Sluiten