Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

210

GESCHIEDENIS

Maurits.

De FeréénigdeNederlandenftaan Hendrik

den IV. bij.

te houden, de twee Partijen, de eene door deande, re, te verzwakken , en in eenen (laat te brengen, dat zij verpligt zouden zijn, de Voorwaarden, doorhem voorgefchreeven, te tekenen.

Hendrik de IV. zag , in dithachlijk tijdsgewricht , zich genoodzaakt, de toevlugt te neemen tot Engeland en de Feréénigde Nederlanden. In den jaare MDLXXXVII, hadt hij de Staaten reeds verzogt, om eene vrije Haven, en deRegtipraak aldaar over de bekomene Prijzen ; ook , dat de Franfche Schepen, toen hier ten Lande , vrijlijk zouden mogen vertrekken, 't Laatlte werd toegeftaan, maar 't

eerde geweigerd (*> Niettemin onderhielde

hij vriendfehap met de Staaten, en vaardigde , het volgende jaar, den Heer ouFAvaf, om met hun een Verbond te Holten. De Hollanders hoorden deezen voorflag met verrukking , en toonden zich terftond gereed , en de Algemeene Staaten ftemden 'erin, mits,de Koningin van Engeland daar in gekend Vierde. Vervolgens ftonden zij dien Vorst toe, bij hun Gefchut en anderen Krijgsvoorraad te koopen (f). De zugt voor hem vermeerderde, toen zij, naa den dood van Hendrik den III, ontdekten, dat zijn belang aan 't hunne verbonden was, en die Koning niet min, dan zij , Spanje en Rome tot Vijanden hadden. Op 't einftig aanftaan van Prins Maurits, die de voordeden befpeurde , welken

(*) Refol. Holl. 1587- bl» 69-

(t) Zie aldaar, 1588. bl. 149. *59' *fa 33L,

Sluiten