Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 125

volgenden dag, vertoonde zich Maurits voor Zut. phen. De Bezetting beftondt uit zeshonderd man, flegt voorzien van mondbehoeften : nogthans durfde dezelve een uitval waagen. Maurits eischte de Stad op, naa dat hij ze driemaal uit al het gefchut hadt doen befchieten, en dreigde het uiterBe, als zij het aangeboden verdrag niet aannam. Zij daadigde, en verwierf de behoudenis haarer Voorregten. In het Buk van den :Godsdienst zou zij met de andere Steden in de Feréénigde Gewesten gelijk ftaan (*).

Maurits , Zutphen aan zich onderworpen hebbende, trok na Deventer , verdeedigd door Herman van den Berg , zijnen Neef, en eene talrijke Bezetting. Veere , die de Engelfchen aanvoerde, wilde de fchande, zijnen Landsgenooten aankleevende, wegens het verkoopen deezer Stad, uitwisfchen, en betoonde wondeten van dapperheid. Met te meet ijvers werden de krijgsverrigtingen doorgezet, om Parma, die, zo het gerugt liep, in aantocht was, om de Stad te ontzetten, te voorkomen. Van den Berg, wien een Spanjaard, ten onregte , hadt nagegeeven, dat hij zich met Prins Maurits verftondt. weerde zich dapper, ten blijke, dat getrouwheid aan zijne Partij bij hem meer goldt dan bloedverwantfchap. Acht dagen lang werd Deventer befchooten, en 't beleg fcheen langduurig te zullen weezen; doch Maurits beval, ftorm te loopen. Men liet Vaartuigen

(*) Bor, XXYIII. B. bl. 25.25.

MauritsJ

Deventer door hem gewonnen.

Sluiten