Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ram NEDERLANDER ta$

Maurits , bevroedende, dat het verder benauwen der Stad de Inwoonders Kgtlijk zou beweegen , om Verdugö's Leger binnen te laaten , 't welk hét bemagtigén veel bezwaarlijker zou doen worden , en bedugt voor de aankomst van Parma, beval zijn Leger aftetrekken ; doch ditgefchiedde niet, dan naa dat hij verfcheide, daar omftreeks liggende, Sterkten vermeelterd hadt 5 en dus de Stad eenigerwijze geblokkeerd hieldt (*);

Hij was voorneemëns het beleg voor Steenwijk te (laan* als hij kuridfchap ontving, dat de Hertog van Parma , die bp weg geweest was, om Groningen te ontzetten, doch den tocht geftaakt hadt, uit hoofde van de moeilijkheid der wegen, de Sterkte Knedfenburg, tegen over Nieuwmegen ,' belegerde. Hij fpoedde zich ter hulpe : eene roemrijke onderneeming kundigde zijne komst aan. Een hoop Ruiters, door Parma uitgezonden , om het Staatfche Leger te onderkennen, werdt in eene hinderlaage gelokt, en, voor een groot gedeelte , afgemaakt. Farnese ontving, ten dien zelfden tijde, van den Koning van Spanje een volftrekten last, om met zijn Leger weder na Frankrijk te trekken , en in de Nederlandeü geen meer Krijgsvolks te laaten , dan ter verdeedt» ginge noodig was. De tegenwoordigheid van Maurits fcheen hem ook den aftocht te bevelen : hij zwol van fpijt, op het denkbeeld , dat hij voor zo jong een Held moest wijken; doch hij verborg dezelve

(*) Bor , XXVIir. B. bl. 29 32.

IV. Deel P

EÏAURfrfc

V

Doet

Parma

het beleg

\xmKnod'

fenburg

opbree-

ken.

Sluiten