Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. n9

w wij de voordeelen eens vrijen Handels genieten, „ en eenen voomaamen rang bekleeden in een Ge5, meenebest, 'twelk, van dag tot dag, in bloei toe„ neemt. Zullen wij , verflaafd en verdrukt, een „ oogenblik twijfelen , om vrij en heerfchende te

„ worden?" Men begrijpt ligt, welk een in-

druk een Vertoog, zo vol van treffende waarheden, in dergelijk eene omftandigheid op de gemoederen moest maaken. Men befloot, 't zij uit overtuiging, 't zij uit yreeze,om met Maurits in onderhandeling te trseden, en de Stad overtegeeven. Zij verwierf alle de Voorregten der Feréèniginge ; doch de vrije handhaaving van den Roomfchen Godsdienst , welke men begeerd hadt, werd niet vergund. Maurits liet 'er eene fterke bezetting , verftelde terftond de Regeering, en hieldt aan zich, geduurende den Oorlog , de jaarlijkfche verandering, welke aan de Gilden pleeg te fcaan. Op 't einde van dit jaar, of met den aanvang van 't volgende, vondt hij goed, den Meefteren van 't St. Nkolaas Gilde, en andere Broederfchappen en Meefteren van de Ampten, hun gezag, in 't fcuk der Regeeringe, te beneemen, en, in derzelver plaats , tweeëndertig Gemeentslieden aanteftellen , en, vervolgens , op nieuws vierentwintig Raadsperfoonen. De Gemeentslieden kantten zich daar tegeq aan, oordeelende , dat de verkiezing

hun toekwam ; doch te vergeefsch (*). Zulk

foort

09 Bor, XXVIII. B. bl. 3<J 44. Reyd. IX. B.

bl. 174. Grot. Hifi. p. 157, Tegenw.JlaatvanCelderU fa. 213.

Pa

Maurits.

Sluiten