Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Maurits luifterrijl in's Gns yenhaag ontvangen.

?39 GESCHIEDENIS

foort van veranderingen zijn te opmerkenswaa"diger. dewijl de Voorregten dier Broederfchappcn in de Stadsregeeringen dikwijls gehouden zijn voor de bronnen van verraad en opRand : en de affcbarhng_ van derzelver invloed op de Regeering niet weinigtoe. gebragt heeft aan de gefieltenis van bijzondere Staaten, en de vereniging in 't algemeen.

Zo fchielijk behaalde en gewigtige vermeeneringen : drukten het zegel van roem op de bedrijven van ' Maurits. De deelneeming, welke de zaak der Vrij' held in alle Landen verwekte, de verbaasdheid, die dit eerst gelukkig flaagen natuurlijk deedt gebooren worden , maakten, dat Maurits in Europa aangezien werd voor één der grootlte Veldheeren zijner eeuwe, en bij zijne Medeburgers als een Held,door • de Voorzienigheid bcfchikt , om het opkomend Gemeenebest tot fteunpylaar ie (trekken. Wanneer hij zich na 's Graavenhaage begaf , waren aller oogen op hem gevestigd, en hij werd ontvangen met eene vervoering van erkentenisfe, welke zijne daaden verdienden. * Onder zijn Doorlugtigen Vader hadt het Gemeenebest fteeds met rampen en tegenheden moeten worftelen : ten tijde van Leicester ftondt het ten doel aan nieuwe onheilen en onophoudelijke verdee'dheden. Thans zag het zijn grondgebied uitgebreid , en de grenzen rondsomme befchermd door breede Rivieren en ontzaglijke Sterkten, 't Zelve trok de voordeden der verrigtingen van Maurits, die zich met de eer der volvoeringe vergenoegde. 'Er viel geen twijfel aan, of die behaalde fchitteren-

4?

Sluiten