Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*32

GESCHIEDENIS

Maurits

Poogingen van Philips tot eene Vredesonderhandeling.

De Staten Beflniten 3 den Oorlog rnet ernst doortefcetietf.

De listige Philips fte'de alle fireeken der Staatkunde te werk, ten einde de Bondgenooten van deeze afwendingen geen voordeel mogten trekken. Verfcheide Noordfche Mogenheden haalde hij over, dat zij, als Middelaars, eene verzoening zouden zoeken ie wege te brengen. De Keizer zag met fmert de affcheuring der Staaten van het Huis van Ooftenrijk. Andere Vorften haakten na het einde van eenen Krijg , die den Koophandel hunner Onderdaanen flremde , of van Brooperijen op hun Grondgebied vergezeld ging. De groote Volk wervingen , door de Bondgenooten in Duitschland, veroorzaakten fchaarsheid en duurte van Volk. Verfcheide Vorften , die; Baatkundige oogmerken koesterden , konden , dooï mangel van Geld, om Krijgsknegten te huuren,niets onderneemen. 'tls, derhal ven , niet vreemd, dat cie Koningen van Deenemarken en Poolen alles, wat in hun was, aanwendden, om eene verzoening tusfehen Philips en de Bondgenooten te bewerken.

Maar deezen , ziende , dat hunne zaaken eenen voordeehgen keer namen , en hunne Vrijheid meer en meer hegten fteun kreeg, waren alleen ledagt op hét verzekeren hunner onafhanglijkhéid. Dit was aller Staaten ééndragtig wit, dan de Hoofden verfchilden over de plaats , waar men de Krijgsverrigtingen eens zo voordeeligen Oorlogs zou voortzetten. Die van Holland wilden eenen aanvang maaken met het belegeren y;an Geertruidenberg, eene Plaats van aangelegenheid , uit welke de Spanjaard hunnen Handel op Zeeland belemmerde. . Die van Gelderland,

Fries'

Sluiten