Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNEDERLANDEN. aas

Friesland eu O ver ijs fel vorderden , met veel aandrangs, dat men de Krijgsmagt over den Rhijn zou zenden: hier hadt dezelve, verklaarden zij, in den voorgaanden Veldtocht, de heerlijkfte zegepraal behaald, en men mogt zich daar nieuwe belooven, dewijl de Vijanden bezwaarlijker onderfreianing derwaards konden fchikken , dan na Braband. De Friezen, eindelijk', beloofd hebbende, drieduizend man te zullen onderhouden, en drieduizend Guldens optebrengen, kreeg dit laatfte gevoelen deovethand: en werd tot het beleg van Steenwijk bellooten (*).

Prins Maurits , die, vroeg in't voorjaar , een ander Gewest bezogt hadt , om orde op verfcheide zaakente Hellen, en het tot het vaardig bewilligen in de lasten des Krijgs te beweegen , rukte , omtrent het afloopen van Bloeimaand ,. met een Leger van achtof negenduizend man, voor Steenwijk , dat door de Spanjaarden zeer verfterkt, en van eene bezetting van ruim duizend wakkere Knegten voorzien was, onder bevel van Antonio de Coquel , die dezelven hadt doen zweeren , dat zij zich tot het uiterfte zouden veideedigen. Zij hielden hun woord. Maurits befchoot de Stad op 't heftigst. Hij hadt de Gragt gedempt , en zich van één der Buitenwerken meefter gemaakt, zonder dat de Bezettelingen op overgave dagten: in tegendeel vertoonden zij zich, zomtijds, met bezems in de hand , als of zij niets anders te doen hadden , dan de plaatzen, waar het gefchnt

trof,

0 Reyd, IX, B. bl.

P 5

Maurits

Delege"ing en temagtiging van Steenwijk.

Sluiten