Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*34

GESCHIEDENIS

Maurits.

trof, te veegen. Hun moed wakkerde door de vetfterking van driehonderd man, die Verdugo zondt. Zij deeden ook bloedige uitvallen, en het kanon der Belegerden trof veelen der Belegeraaren. Maurits zelve werd met een musket in de flinker wang gefchooten. Ten laatflen liet hij nieuwe Werken aanleggen , en fchikte zijne beukerijen in diervoege, dat niemand zich op flraat durfde vertoonen : hij deedt Mijnen fpringen, en zijne Soldaaten vatten post op twee plaatzen. De Bezetting , geen kans meer op verdeedigen ziende, befloot te daadigen. Allen moeBen zij, uitgenomen de driehonderd man van Verdugo , zich verbinden , in zes maanden, beoosten den Rhijn niet te zullen dienen; van dit verdrag waren ook uitgezonderd de Soldaaten, die deel gehad hadden in 't verraaden van Geertruidenberg g en allen, die men herkende, leeden de welverdiende

firaffe huns misdrijfs. Ten zelfden tijde , dat

Maurits, als Veldheer, dus een noodzaaklïjkvoorbeeld van Brengheid gaf aan zijne Knegten, meerendeels uit Vreemdelingen beflaande , verleende hij, als een edelmoedig Overwinnaar , zijnen Vijanden die blijken van agting, welke hunne dapperheid verdiende. De braave Coquel kon de gevoelens,door 3e grootmoedigheid van Maurits in hem ontflaan, niet verbergen; hij betuigde, dat Farneze , indien hij voor den Koning zich zo wilde bevlijtigen , als Maurits voor de Staaten, hij niet alleen de Nederlanden zou te onderbrengen, maar zelfs den Groeten Turk zou kunnen verjaagen: 'er bijvoegende , dat

Mau:

Sluiten