Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. a3S

Maurits hem niet niet geichut overwonnen, maar met delven, als een Vos , uit de aarde gegraaven hadt (*).

De S'aaten in 't algemeen, en die van Holland in 't bijzonder, a's minst blootliggende aan de rampen desOorlogs, oordeelden , den Veldtocht deezes jaars, bij het thans uitgevoerde , te moeten laaten berusten. Zij verzogten Maukits de noodige rust te neemen, en de gevaarlijkheid der wonden in de Hondsdagen teoverweegen. Maar. in de daid,vreesden zij ,dat de krijgskans mogt keeren. Hun Leger ftondt te verzwakken door het terugroepen der Engelfche benden, die Elizabeth weder eischte, de Staaten verwijtende , dat zij Frankrijk hulp geboden hadden; zonder haar raad te vraagen. Bovenal bekroop hur Jiet denkbeeld, dat de Friezen, als zijden last de Krijgs niet meer voelden, ook zouden ophouden d beloofde belastingen optebrengen. Maar de wakke re Maurits raadpleegde met zijn moed en krijgsge luk, en wist te bewerken, dat men hem toeltondt op nieuw hetzelve te beproeven (f).

Zich van Ootmarfum meester gemaakt hebbende Boeg hij 't beleg voor Koeverden. Deeze Stad ko dienen om Groningen te benauwen, en Friesland e Drente voor de ftrooperijen des Vijands te dekkei Verdugo , de aangelegenheid van Koeverden kei

ne

(*) Reyd,° IX. B. bl. 176 1S0. Metkrew,X\

E. f. 323 enz.

(f) Bor, XXIX. B. bl. 19, Grotii Hifi. p, 165.

MACRITÏj

Maurits doet den Krijg voortzetten.

I

, OotmarB fum en Koevern den ge1. wonnen.'

1-

jh

&

Sluiten