Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 137

Smet roem te rug gekomen ; doch zijne Krijgsmagt was afgemat, en hij zelve in zoflegten ftaat van gezondheid , dat hij de Wateren te Spa ging gebruiken. Hier vondt hij de gezogte en verlangde baat niet. Het hartzeer , van den loop der overwinningen van den jongen Maurits niet te kunnen fluiten , de wanorde onder 's Konings Krijgsmagt, die, wegens gebrek aan foldye, aan 't muiten floeg, en door eene befmetlijke kwaaie, fmolt, maakte zijne dagen bitter. De jalouzy der Spanjaarden , het wantrouwen des Konings, de haat zijner Vijanden, die eene talrijke partij tegen hem maakten , baarden hem kwellingen , zeer tot verflimmering zijner kwaaie. Hij verzogt orrtflag. Maar Philips , bevreesd over de vorderingen van Hendrik den IV, en overtuigd, dat Farneze de eenige was, om de zaak der Bondgenooten in Frankrijk te onderftutten , beval hem, voor de derdemaal, derwaards te trekken. Parma, hoe zwak ook, begaf zich op weg, om Konings gebod te volbrengen; misfchien te fpoediger, om den Graaf van Fuentes, thans , met geene gunstige inzigten voor Farneze , na de Nederlanden gezonden, te ontwijken. Maar , te Atrecht gekomen , voelde hij, dat zijne kragten geheelbezweeken. EeneWaterzugt, die voor geene geneesmiddelen week , rukte hem weg, op den derden van Wintermaand , in den ouderdom van vijfenveertig jaaren. Dewijl men bezwaarlijk kon gelooven, dat een Man , die bij Philips verdagt was, zijnen natuurlijken dood kon ge-

ftor-

Maurits,

Sluiten