Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Parma's ehara&er.

238 GESCHIEDENIS

ftorven weezen, hebben zommigen zijn uitgang aSfi een langwerkend vergif toegefchreeven (*)•

De Hertog van Parma hadt veertien jaaren de Landvoogdij over de Nederlanden , van wege den Koning van Spanje , bekleed. In den beginne waren zijne Krijgsverrigtingen zo fchittéi end en zo groot, dat Holland en Zeeland alleen voor zijne wapens niet bukten. Het Krijgsgeluk fcheen hem de vijf laatfte jaaren te begeeven , 'tzij dat de voorfpoed zijne dapperheid verzwakt , of de vrees , dat zijne bekwaamheden het wantrouwen van Philips verwekten; zijn drift verkoeld hadt. Men befchuldigde hem van 't verfpillen der >chatteri des Konings. Zijne Gunstelingen befchonk hij zorijklijk,dat, inéénemaand, de buitengewoone uitgaven honderdduizend Dukaaten beliepen. Ondertusfchen kan niet gelochendworden, dat hij intfteekende begaafdheden bezat tot het Staatsbefluur: hij wist met Menfchen omtegaan, en harten te winnen: deeze kunst kwam hem meer dan geweld van wapenen te ftade , om een gedeelte der Nederlanden te onderwerpen. Maar, dewijl het onkundig Gemeen meer getroffen wordt door de verdelgende bekwaamheden eens Legerhoofds , dan door zijne zagtere en vreedzaame hoédanigheden , heeft men Farneze meest altoos bewonderd als een Oorlogsheld, en hem op de lijst der uitmuntendfte Veldheeren opgetekend. Eenigen willen , dat hij alle de

Ne-

(*) Bor, XXIX.B. bl. 44-45. Reyd , lX.B.bl. 190. Bentivoglio, II. D. P- 4°P-

Sluiten