Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 243

8e barbaarfche Spanjaarden vastftelden. Nogthans hadden zij de edelmoedigheid, om de volvoering van *t zelve optehouden tot zekeren bepaalden dag , zo lang gaven zij den Vijand tijd, om 't zijne te herroepen. De rampzalige gevolgen openden , welhaast, de oogen der Ontwerperen van zulke bloedgierige maatregelen : de Spanjaarden zagen Zich gedrongen dit Bevelfchrift aftefchaffen , en het oude Krijgsge? bruik der befchaafde Volken te herflellen (*)•

Met den aanvang deezes jaars, zonden de Staaten Óen Graaf van Nassau , met drieduizend man, na Luxemburg. Hij verlier deezen Oord niet, dan naa dehzelven uitgeplunderd en verwoest te hebben. De rijke buit, welken hij van daar medevoerde , vertroostte hem eenigermaate over het mislukken van het groot oogmetk zijns optochts, om den Graave van Mansveld , die , met het Leger, door Parma verzameld, na Frankrijk toog, ten einde Hendrik den IV. den weg tot den Franfchen Throon te betwisten, op de Grenzen optehouden (f). De Algemeene Staaten namen , van tijd tot tijd , meer deels in de belangen diens Konings. Zij vonden zich gefireeld met de eere, dat hij den Heer vanBuranval,belast met de boodfchap, om bij hun onderBand te verzoeken , den tijtel van Afgezant gegeeven hadt. De Statten van Holland vtaren de eerftcn, die beflooten

tot

(s) Bor, XXX. B. bl. 6,7. Meteren, XVlI. B. fï 305. Grot. Hifi. p. 172 &c. (t) BoR,XXIX,B.bl,4<5. XXX. B.bl. J.~i Q2

Maurits.

Inval in

Luxem* buig.

Sluiten