Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

044

GESCHIEDENIS

Maurits.

Staat der zaaken in Frankrijk.

tot het bewilligen in een Regiment Knegten , voor den tijd van vier maanden (*).

Hendrik de IV. bevondt zich toen in eenen allerneteligden toefiand. De Hertog van Maijenne hadt te Parijs de Staaten des Koningrijks zamengeroepen, om eenen Roomsch - Catholijken Koning te verkiezen , in ftaat tot het handhaaven van de Voorvaderlijke Godsdienstbelijdenisfe. De Spaanfche Afgezant drong fterk op hetaffchaffender.W/ycfo/^» cm dus de Kroon te doen komen op 't hoofd der Infante Izabella Clara Eugenia , als de naaste Erfgenaam van Hendrik den III. De verbaasdheid, welke, op dien voorflag , de driftigde Voorftanders der Bondgenooten aangreep, de heimlijke haat,dien de Franfchen den Spanjaarden en hunne heerfchappije toedroegen, veroorzaakte de heftigfle tegendtibbelingen, waar door deeze Onderhandelingen vertraagden , en het Parlement bewoogenwerdt, een Vertoog uittegeeven, inhoudende, dat men geen handel zou aangaan, om de Kroon aan Uitheemfche Vorlten of Vorftinnen overtezetten, en den Hertog van Maijenne aanmaanende, toe te zien, dat, onder het dekzel van Godsdienst, der Salifche Wet ,* en andere Grondwetten des Rijks, geen af breuk overkwam, teffens alles, wat 'er gedaan was , of gedaan mogt worden,ten voordeele van vreemde Vorden en VorBinnen , voor kragtioos en van geener waarde verklaarende.

Men

(O Bor, XXIX. B. bl. 07. aS. 41.

Sluiten