Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|!IAÜR1T5.

24S' GESCHIEDENIS

voeglijkbeid eene Belijdenis kon omhelzen, bijwelke hij zo veel belangs hadt. In Bloeimaand deezes jaars MDXCHI, deedt hij openbaare Belijdetiisie van 't Roomsch-Catholijk Geloove. — Schoon de Spanjaarden geen voorvvendzel meer hadden, om de Misnoegden in Frankrijk te onderfteunen , zette Staat, zugt hun aan , om den Oorlog nog Veele jaaren te doen vold'juren. —l 't Valt ligt te bevroeden, welk eene fmert deeze verandering der Godsdicnstbeüjdenisfe des Franfchen Konings in de Nederlanden moest veroorzaaken. Maar , dewijl zij aan hem mei banden van Staatsbelang verbonden waren, droegen de Staaten zorg, dat de Predikanten , wier onvoorz;g'ige ijver het zaad van ongunstige gevoelens, ten opzigte van Hendrik , zoude hebben kunnen zaaijen, des geen gewag maakten. Zij hadden deezen Vorst noodig, die hun beloofde , de Spanjaarden in de Nederlanden te zullen aanvallen. Hunne verbintenisfen met hem waren te gewigtiger, dewijl de ontwerpen der Koninginne van Engeland hun , van tijd tot tijd , yerdagter voorkwamen. EjLïzabeth wraakte ten uiterlten hunne gehegtheid aan Frankrijk. Zij vreesde , dat de Nederlanders, As. Spanjaarden dringende, om derzelver oniifhangHjkhèid te erkennen, haars niet meer zouden behoeven, en weigeren, haar eenig ontzag te toonen (*). In de daad hunne zaaken namen eenen zo voordee-

ligen

(*) Mem. de Sully. Grotii ////?.p. 184. Bor,XXX. «.n XXXL B,

Sluiten