Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pffi NEDERLANDEN. «4/

ligenkeer, dat zij, ééne lijn trekkende met eenen krijgshaftigen Vorst, den Beheerfcher van een zo magtig Koningrijk, als Frankrijk, alle hoop konden fcheppen, om den Spanjaard de wet ce Bellen. Maurits hadt den Veldtocht deezes jaars geöpend met het gewigtig beleg van Geertruidenberg. Deeze Stad, in eenen moerasfigen grond en aan 't water gelegen, was door de natuur en kunst dermaate verfterkt, dat ze onvetwinbaar fcheen. De Spanjaarden hadden ze, door verraad, in handengekreegen. Eene Bezetting van duizend man , wakkere Krijgslieden, verdeedigde dezelve : en deeze was genoeg, om de poogingen van het talrijkfle Leger te verijdelen. Doch Maurits hadt de zijnen geleerd , geene onderneeming als te groot en boven hunne kragt aan te zien. Hij beftondt ook nieuwe en Boute zaaken. Z^jn geheel gedrag in dit beleg wordt voor een meeflerBuk der Krijgskunde gehouden. Hij was de eerBe der Legerhoofden van dien tijd, die, op't voorbeeld der Romeinen , de Soldaaten het werk van Delvers liet verrigten. Deezen hunnen arbeid hadt hij noodig tot de groote Werken, welke hij maakte, en om , door buitengewoone vlijt, den Vijand te 'voorkomen. De omtrek zijner Legerplaatze begreep verfcheide Dorpen, en flrekte zich bijkans drie mijlen uit. De Dijken , welken hij liet doorfieeken, zetten het Land , waar door de Vijand hem moest naderen, onder: zijne omwallingen waren omringd met breede Gragten, door middel van Watermolens gevuld, en van Sluizen voorzien, om het water opp-4 te

Maurits,

Maurit* belegert en vermeeftertGeertruiden'lergy

Sluiten