Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

GESCHIEDENIS

Maurits.

Krijgsbedrijven in Friesland.

(*) Grotii Hifi. p. 173.

(•) Reyd , X. B. bl. 198 enz.

van die onderneeming aftezien. In deezervoege behaalde Maurits , in den ouderdom van zevenentwintig jaaren, een krijgsroem opeen Veldheer, door ondervinding geleeraard , en in krijgstochten grijs geworden (*).

Naa het inneemen van Koever den en Steenwijk, en 't bezetten der Friefche Steden en Sterkten , was Groningen alle gemeenfchap ontnomen , uitgezonderd , dat de Bourtange , eene inoerasllge Heide, den weg na Duitschland openliet. Veeleer zou deeze Stad voor de Friezen hebben moeten bukken, indien 'er geen tweefpalt geheerschr. hadt tusfchen Graaf Willem van Nasfau en eenïgen der voornaamfte Leden van dat Gewest. Zij befchuldigden den Stadhouder, dat hij meerijvers betoonde voor de Algemeene Verbintenisfe , dan voor Frieslands belangen in 't bijzonder. Deeze verdeeldheden konden zeer flegte gevolgen hebben in een eerst opkomend Staatsbeftuur, waar in zo veele personen, in de Regeering deelende, hunne bijzondere inzigten den dekmantel van ijver voor 't algemeene welweezen kunnen omhangen. De Stadhouder oordeelde , zijn gedrag in eene Vergadering der Staaten te moeten regtvaardigen. Hij Haagde; en het hoofd zijnerPartije, Roorda , werd geflooten buiten den Raad, waar in hij zestien jaaren gezeten hadt (+). De Graaf van Nassau zogt de ongunstige gevoelens , tegen

hem

Sluiten