Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

s5i GESCHIEDENIS

terftond volvoerd werden. 'Er zijn geenbuitenfpooi righeden , waar aan de Leden van zulk een Ktijgs* mans Gemeenebest, in 'c welk orde en ondergefchikt« heid van binnen heerscht, zich niet fchuldig maaken bij den geenen, die buiten zijn. Zij beroofden Mansveld van zijne pakkadie en zilverwerk , vermeefterdenü. Pol in Artois, en bragten het omgelegen land onder brandfchatting. Mansveld oordeelde, de Spanjaarden, die hem niet waren afgevallen , te moeten beloonen : maar de Italiaanen en Waaien, zich niet genoeg beloond agtende voor het getrouw aankleeven aan hunnen Veldheer, volgden bej voorbeeld der Spanjaarden, veröverden Pont op de Sambre in Henegouwen , en leefden een geruimen tijd van de brandfchattingen, welken zij in dat Gewest en in Luikerland ophaalden. Zij namen Si~ chem in, en flroopten tot voor de Poorten van Antwerpen. Groot was de ontfieltenisfe XeBrusfel. Het Hof zondt Krijgsvolk tegen de Muitelingen , dat ze tot 's Hertogenbosch te rug dreef, 't Gemeenebest zou ze in dienst hebben kunnen neemen: zij hadden de befcherming des Konings van Frankrijk verzogt, en deeze hun den Staaten aangepreezen. Maurits oordeelde het genoeg , met hun een heimlijk heilandte fluiten. Zij hadden kleederen, leevensmiddeleri en krijgsvoorraad noodig: 't werd hun verzorgd. Hij oordeelde , op zulk flag van Soldaaten niet te kunnen vertrouwen , en het raadzaamer, het vuur der muiterije aanteblaazen , om den Vijand te ver-, zwakken. De Bezetting te Rijnberk was mede doo$

dea

Sluiten