Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der NEDERLANDEN. s?s

den geest des opftands bevangen : zij verkoos een Raad van drie Perfooncn uit elk Vaandel , die de Bisfchoplijke Regten en Toilen ontving, en uit dezelven leeningen deedt onder de Soldaaten. Zij begingen dezelfde buitenfpoorigheden onder deeze Krijgsregeering van weinigen , als de andere onder de voltlrekte oppermagt des KeurTtngs (*)•

De Koning van Spanje, begeerig, om de Gewesten, nog op zijne zijde gebleeven, te behouden, en haakende , om de overigen weder te krijgen , hadt Ernst, Aardshertog van Oofienrijk , de Landvoog dij der Nederlanden opgedraagen. Teroorzaake van zijn Vaderland moest hij min verdagt zijn , en, uit hoofde zijner geboorte, behaagen aan Volken , naijverig op het regt, om niet geregeerd te worden dan door hun Oppervorst, of door Prinfen uit diens bloede. Met overmaat van vreugde werd de Aardshertog te Brusfel ontvangen. Hij fcheen zagtiiartig en minzaam. De ongelukkigen'-ftreelen zich natuurlijk met de hoope van een beter lot; de minfte flikkering van verligting in ramp is voor hun een toppunt van geluk. Veel beloofde men zich van het Landbeftuur des Aardshertogs ; doch deeze laatfte troost bleek even ijdel als zo veele voorgaanden. Welhaast ontdekten zij, dat de zagtaartigheid des nieuwen Landvoogds gebrek aan moed , en 't gevolg van eene zwakke zielsgefteltenisfe, was. Eene blinde onderwerping aan de inzigten des Spaanfchen Hofs hadt

hem

(*; Boa, XXX. B. bl. 2p. 31.

MAURITSi

Ernst, Aardshertog van Oofienrijk , Landvoogdder Nederlanden.

1594.

Sluiten