Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 235

Mus Romans , die , onder vrijgeleide, na 's Graavenhaage trokken : zij gaven voor, te komen , om eene verzoening te bewerken tusfchen den Prins van Chimai en diens Egtgenoote, na de Feréénigde Nederlanden gevlugt , om zich der omftandigheden haars Mans te onttrekken. Dan een Brief, dien zij, uit naam des Aardsheitogs , den Staaten overleverden , ontdekte , welhaast, het weezenlijk oogmerk hunner bezendinge. In deezen badt hij de Staaten, het oog te flaan op de deerlijke gevolgen van eenen langduurigen en onnatuurlijken Oorlog; op de voordeelen eener gelukkige en beBendige Bevrediginge; hun vermaan en de, niet te vertrouwen op den onzekeren Oorlogskans, die hun nu welvoordeeligwas, doch fchielijk kon keeren: als mede, dat zij nimmer eene gunftiger gelegenheid zouden vinden, om de voordeeligBe voorwaarden te bedingen. De Staaten kreegen, in 't hoofd deezes Briefs, de flreelende naamen van Welgebooren , Edelen , Ernst festen, Eerzaamen, Lieven, Bijzonderen (*).

Vreemd is het, dat Philips , naa zo veele vrugtlooze onderhandelingen, zich nog durfde vleien met de hoop , om de Bondgenooten overtehaalen ; dan noch veel vreemder zou het geweest zijn , indien zij het oor geleend hadden aan deeze voorflagen. Zij werden met fmaad van de hand geweezen. De Staaten beantwoordden ze op een ftraffen toon, het Hof

van

(») Boa , XXX. B. bl. 42. Refel. Hall. 1594. bL

itï*

Maurits.

Sluiten