Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits i

aöo GESCHIEDENIS

ven veeier Beleegeraaren. In deu aanvang fchooten zij onophoudelijk , zonder veel nadeels toetebrengen aan de Beeds vorderende Werken van Maurits, die, van zijn kant , heftig met fchieten voortvoer, en gloeiende kogels in de Stad wierp. In 't einde deedt hij een Ravelijn, de gtootite Sterkte, ondermijnen,

fprïngen, en vatte daar post. De Soldaat, op

buit vlammende, betoonde grootebereidvaardigheid, om, Bormenderhand , Groningen inteneemen. De Burgers , den jongden nood voor oogen ziende * haastten zich ter overgave , en de daadiging werdt getroffen op de volgende voorwaarden. De Stad zou 't Verbond der Verééniginge aanneemen, en den Algemeenen Staaten getrouw zijn , haare Voorregten behouden, en zich, nevens de Ommelanden , in 't flemmen ter Algemeene Staatsvergadering , en zaaken, daar aan paaiende , fchikken naar de orde, daar op, bij de Algemeene Staaten, met goede kennisfe, te beraamen , eene Bezetting van vijf of zes Vaandelen Voetknegten inneemen ; Graaf Willem Lodewijk voor Stadhouder erkennen ; Vrijheid van Godsdienst genieten, doch de Hervormde zou alleen binnen de Stad openlijk gehandhaafd worden. Voor deeze reis, zou Prins Maurits en Graaf Willem, bij raade van den Raad van Staate, de Wethouderfchap benoemen.

Den vierëntwintigden van Hooimaand, deedt Prins Maurits zijne intrede in Groningen. Deeze Stad, met de Ommelanden, zich bij de zes Feréénigde Gewesten voegende , werd het Zevental , 't geen dit t

Ge-

Sluiten