Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oür. NEDERLANDEN. i6i

Gemeenebest uitmaakt, genoemd. Zints dit Tijdperk heeft het geene aanmerkelijke toevoeging gekreegen, en de kring zijns Regtsgebieds werd bijkans bepaald op die uitgeftrektheid, welke het zedert behouden heeft. De vermeefteringen van Grol , 01denzeel, 's Hettogenbosch , Maaflricht , Graave, TVagtendonk, Sluis, en eenige andere Plaatzen van minder aangelegenheid ïn Vlaanderen en Braband, zijn de eenigen, daar naa gemaakt, zondereenig ander verlies, dan dat van Ooftende. Laaten wij zien, welk eene gefteltenisfe het Gemeenebest van binnen aannam, terwijl het in deezervoege de vermeelteringen voortzette, en die uitgeftrektheid kreeg (*).

Magt boezemt vertrouwen in. De Bondgenooten, zich in Baat bevindende , om zich door eigen vermogen te verdeedigen, werden ook bedagt een vasten voet van Regeeringe voor zichzelven te beraamen. De Gemeenebest- regeering , gunstiger voor de Vrijheid dan voor de veiligheid zijnde, moestmen een plan bedenken, gefchikt om het gevaar der verdeeldheden binnen 's Lands te voorkomen , en het Volk bij den Buitenlander ontzaglijk te maaken ; met één woord , . een plan , 't welk Onderdaanen , Opperhoofden en Vreemdelingen betrof. En , dewijl de gedaante der Regeeringe, toen onder de Leden des Bondgenootfchaps vastgefteld , bijkans dezelfde is, als het Gemeenebest behouden heeft onder de Stad-

hou-

(*) Bor XXXI. B. bl. 24 - 27. Meteren , XVII. B. f. 337- Reyd , XI. B. p. 237 enz. Grot. Hijl.p. iUt

R 3

Maurm"*-

Groningen en de Ommelandenaan de zes feréénigdeGewesten als een zevende toegevoegd.

Schets der Regeeringevan dei FeréénigdeNederlanden»

Sluiten