Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%éz GESCHIEDENIS

Voordee len van een Bona genootJchaplijkGemeem

hoorders, en die waarfchijnlijk voor altoos zal be„ waaren: dewijl die uitfteekende Waardigheid een gedeelte der Staatsgelteltenisfe geworden is, zal het gexvigt deezes onderwerps eene opzettelijke nafpeuring eifchen, Te noodiger zal het zijn , ons hier toe in te laaten, naardemaal deRegeeringsgefteltenisdeezer Landen zo dikwijls kwalijk begreepen en verkeerd voorgefteld is; en men , zonder eene rechte kennisfe daar van, de voornaamlte roerzeis der Gebeurtcnisfen, ,en de waare bronnen der inwendige verdeeldheden, welke wij, vervolgens, zullen moeten te boek ftellen, niet kan ontdekken.

Een goed Staatsbeftuur kan niet beftaan, dan in kleine Maatfchappijen , dewijl deeze de eenigften ' zijn, waar men Wetten kan geeven , gefchikt naar het character der Ingezetenen , en de lugtsgeftelte' nisfe, onder welke zij woonen, endezelve kan doen waarneemen: daar kan eene gelijkheid onder de Burgeren plaats hebben , die de ziel der Vrijheid is j daar Deugd de rustftoorende ongeregeldheden weeren, en daar de Vaderlandsliefde de bijzondere belangen voor de algemeene doen wijken. Doch dergelijke Maatfchappijen kunnen nooit het hoofd bieden aan groote Volken , altoos bezield met de zugt, om vermeeftetingen te maaken. Zij hebben , derhalven, haare magt zoeken te vermeerderen door zich met elkander te verbinden. Dus hebben zij, de uitwendige kragt van een groot Volk veréénigende met de Staatkunde en geregeldheid van een kleinen Staat, het beste ftelzel van Staatkunde gevormd, 't welk

1 de

Sluiten