Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

c6<5 GESCHIEDENIS

men, te overweegen. Geen Wet verpligtte de Afgezondenen der bijzondere Landfehappen, omgeza, menlijk te raadpleegen over de voordellen : dit was een uitwerkzel der noodzaaklijkheid , wanneer alle de Gewesten , om de Spaanfche Dwinglandij aftezweeren, zich verpligt vonden , met elkander de middelen te beraamen , om zich te verdeedigen tegen den algemeenen Vijand. De Verbintenisfen maakten de Algemeene Vergaderingen van zo veel gewigts en zo noodzaaklijk, dat men Don Jan van Oostenrijk en den Aardshertog Matthias afvergden , zo dikwijls en zo lang als het hun goed dagt, te mogen vergaderen (*).

De Gendfche Bevrediging en de Unie van Utrecht de (tollen bepaalende, die de voorwerpen hunner overweeginge moeften weezen , kreeg de Algemeene Vergadering meer vastheids en gezags. Zij hieldt zich niet langer bezig, gelijk voorheen , om de algemeene en bijzondere voorftellen , hun door den Landsheer of Stadhouder ter overweeginge gegeeven, te beraadflaagen ; maar de Algemeene Staaten bepaalden zelve de (hikken , die ter naastvolgende Vergadering zouden overwogen worden (f). De{7nie van Utrecht, in den jaare MDLXXIX.gevormd, en, in den jaare MDLXXXV, als ten grondregel des Bondgenootfchaps aangenomen , bepaalde de regten en pligten der Algemeene Vergaderinge. Hier, derhalve 9

(*) P. Paulus Verkl. der Unie, III. D. bl. 23 enz. (f) Zie aldaar, bl. 31.

Sluiten