Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. t£7

halve, moeten wij de gronden zoeken van het Nederlandsch Regt en van alle debetrekkingen diens Staatkundigen Lichaams. Deeze Vereniging, welke geen ander oogmerk fcheen te hebben, dan de behoudenis der Wetten , Vrijdommen en Voorregten der Feréénigde Landfehappen , verzekerde elk der Bondgenooten van de •Onafhanglijkheid en Oppermagt, zo ras zij allen befloten hadden , den Oppervorst niet langer te erkennen. Ieder Gewest behteldt dus zijne Onafhanglijkheid : en , wat de gedeeitens der Oppermogenheid betreft, waaromtrent iederzicli ontzette van het regt;, om alleen te handelen, deeze heeft geen Gewest afgedaan; doch ze alleen gemeen gemaakt. Zich verfteekende van het regt, om voo zichzelven Oorlog te verklaaren , Vrede te maaken Verbintenisfen te fluiten , heeft ieder , wijslijk, eeni weigerende ftem behouden, ten opzigte van die bij zonderheden, en van alle gewigtige zaaken, tot he Bondgenootfchap betrekkelijk.

Van zelve, en zonder eenige moeite, vormde zie dit Stelzel der Regeeringe , daar het plan ontworpe; lag , in de vroegere gefteltenisfe. Elk Landfcha hadt bijzondere Staaten ; bij het opvatten der wapi nen tegen den Koning van Spanje , vonden deez Staaten zich natuurlijk met de Oppermogenheid bi kleed: en de Ingezetenen waren reeds gewoon aan d nieuwe Staatsbeftuur, wanneer de ftaatlijke Afzwe ring van Philips hun ontdekte , dat zij van Meeft veranderd waren. Verblind door de vreugde, v: eenen haatlijken Vorst afgezwooren te hebben , z ■ " 9

Maurits.

t f

j Gevolgen der 1 Afzwea5 ringe van Philips.

e

it

iï n a-

;n

Sluiten