Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. a?i

beeld u zeven Oppermogenheden, van elkander onafhanglijk, doch zamen verbonden met eennauwen, altoosduurenden en heiligen band , tot haate onderlinge vetdeediging , verpügt, om , elk in 't bijzonder, niets te doen, betrekkelijk tot die verdeediging, en met elkander handelende, door middel hunner Afgezanten en Gevolmagtigden. Dan zal aan deeze Mogenheden, 't zij elk in 't bijzonder, 'tzij aan alle te gader, geen regt van Oppermogenheid óver het Grondgebied van eene andere toekomen , veelmin aan hunne Afgevaardigden , wier gezag bepaald is

door den last hunner Overheden. ■ Naa, indee-

zervoege, het Lichaam der Algemeene Staaten onderfcheiden te hebben van hunne Gewoonlijk Afgevaardigden ter Algemeene Staatsvergaderinge, noodzaaklijk, om het Lichaam des Bondgenootfchaps te vetbeelden, zullen wij nu zien, wat elk derzelven toekomt.

■ Om verwarring en duifterheid te vermijden , ten aanziene van een zo zamengetteld onderwerp , en het rechte gezigtpunt te treffen, waar uit dat Bondgenootfchap der Feréénigde Nederlanden moet befchouwd worden, zullen wij altoos de Zeven Gewesten aanmerken als een Staatkundig Lichaam , ondei

de benaaming van Algemeene Staaten. ; Welke

zijn de Stukken , waar van één Gewest niet kan handelen zonder de anderen , en welker onderzoek dermaate tot de Algemeene Staaten behoort , dat geen Gewest zich ontflaagen kan agten , om in onderhandeling te treeden met de Bondgenooten , of

zich

Maurits.

Stukken i die tot de Algemeene Staaten alleen behooren.

Sluiten