Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*?* GESCHIEDENIS

Maurits,

!

i

zich te onderwerpen aan den uitftag dier onderaan, delinge, naar de meerderheid of eenpaarigheid der Hemmen , volgens den regel, daar op beraamd? 't Zou luttel afdoen , hier op te antwoorden , dat het alle zaaken zijn, die eene weezeniijke betrekking hebben tot de Unie van Utrecht, of voortvloeijen uit den aart dea Bondgenootfchaps , en (trekken tot de zekerheid en verdeediging der Feréénigde Gewesten , tot het handhaaven hunner Voorregten tegen allen binnen- en buitenlandfcLen overlast. Wij moeten bijzonderder en bepaalder (preeken (*).

Foor eerst. Alle zaaken, tot Vrede eii Oorlog betrekkelijk, behooren weezenlijk en eigenlijk tot het Lichaam des Boiidgenoodfchaps. De vermeerdering en vermindering der Land- en Zeemagt. De befchikking daar over en over de Krijgsverrigtingen tot een zeker punt , het aanftellen vau Officieren , de mon(tering en de Krijgstugt, het verkent-n van Pardon wegens misdaaden , door Krijgslieden begaan , althans in gevallen, tot de Krijgstugt betrekkelijk, het regr, om Patenten te verieenen, om de Bezettingen :e plaatzen en te verleggen in Steden en Steikten: cortom, het bewind over Krijgszaaken behoort in 't ilgemeen tot het Bondgenootfchap; doch wordt den stadhouder , als Capttein - Generaal , opgedraaW (t>

Ten

(*) P. Paui.us Ferkl. der Unie, III. D. bl. 33. (f) Zie aldaar, bl. 34-38. t:\Encyclep. AvuEtatsGé' téiaux.

Sluiten