Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcfia NEDERLANDEN. 273

Ten tweeden. Het Lichaam des Bondgenootfchaps heeft het regt, om algemeene Belastingen in alleGewesten opteleggen. Doch , daar men geene andere algemeene Belasting heeft kunnen beraamen, dan dè Verlof- en Geleigelden , behoort de invoering , vermeerdering en affchaffing aan de Vergadering der Algemeene Staaten; doch de behandeling deezer Middelen Bondt, in den beginne, niet aan de Algemeene Staaten , maar aan de bijzondere Admiraliteit* Cellegien; dan de Bondgenooten hebben,naderhand, der Algemeene Staaisvergaderingé ,' het Opperöpzigt over alle de Admiraliteit* Collegien opgedraagen, eri kwam toen ook, voor eenigen tijd , het beleid deezer Geldmiddelen in handen der Afgevaardigden ter

Algemeene Staatsvergaderinge. Terwijl ook

ieder Gewest verpligt is , aan het Bondgenootfchap een aandeel, geëvenredigd aan zijn vermogen , van de Belastingen optebrengen, behoort de behandeling1 deezer algemeene Middelen tot de Vergadering der Algemeene Staaten. 't Is ook uit dien hoofde , en op deezen grond, da"t de gezaamenlijke Bondgenooten het beleid daar van aan den Raad van Staate hebben opgedraagen. Het fchijnt men begreep , dat het beter Was, de beftelling over de algemeene beurs aaritebeveelen aan een Collègie, waar in zij, die 't nieefte opbragten , ook de meefte flemmen hadden (*).

Ten derden. Alles , wat betrekking heeft tot het

rnaa-

(*) P. Paulus Ferkl. der Unie, til, D. bl. 39.40. IFDeel. S

Maurits,;

Sluiten