Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits,

£74 G E S C H l E D E N I S

maaken van Vrede , en het verklaaren van Oorlog, behoort tot het Lichaam des Bondgenootfchaps. De Algemeene Staaten hebben alleen het Regt, om Verbonden en Tractaaten met vreemde Mogenheden aantegaan , die tiittevoeren , Gezanten en andete openbaare Staatsdienaars aanteltellen en te ontvangen (*). Hun behoort het Muntweezen, voor

zo verre de Landfehappen eenpaarig moeten handelen in den loop des Gelds, volgens de daar op gemaakte Schikkingen. Van hier, dat de Algemeene Staaten den algemeenen Munfmeefter verkiezen en beëedigen (f).

Ten vierden. Hebben de Algemeene Staaten het regt, om de gefchillen: welken ontflaan , te beflisfen: ten minften in zo verre de verfchillende Partijen zich daar aan willen onderwerpen (§). In gevalle'er eenige donkerheid of twijfelagtigheid in de Unie gevonden wordt, waar uiteenig gefchil mogtontdaan, moet de uitleg daar van bij eenpaarigheid gefchieden door de Vergadering der gezamenlijke Bondgenooten : aan deeze Baat desgelijks het veranderen of vermeerderen der Unie.

Ten vijfden. De Vermeederingen , gemaakt door een Bondgenootfchaplijk Gemeenebest, behooren eigenaartig aan alle de Leden van 't zelve. In gevolge

(*) P. Paulus Verkl. der Unie, III. D. bl. 4r. (t) Zie aldaar, bl. 42.

(§) Zie aldaar, 11. D. bl. 278-230. III. O. bl. 4?. en van der. Kemp Aanm. over dc Verkl.der Unie, bl. 86- 88.

Sluiten