Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. ajf

ge hier van worden de Algemeene Staaten, Heeren en gezaamlijke Eigenaaren van alle Plaatzen en Landen, door hunne wapenen gewonnen , en welken zij in hunne Gemeenicbap niet willen toelaaten. En 't is alleen in dezelven, dat zij alle de Regten der Oppermogenheid oefenen. Wij zullen zien , dat deeze gemeene en onverdeelbaare eigendom een nieuwe band voor de Bondgenooten geworden is , de bewaaring daar van was hun een algemeen belang : en de beheerfching van dien eigendom verfterkte de onderlinge verftandhouding en het denkbeeld der Verbintenisfe tosfchen de Leden, welker betrekking, in veele opzigten , kragt ontbrak. Het meer of min uitgeBrekt gezag der Maatfchappijen , vervolgens opgerigt, om het beftuur der zaaken des Koophandels en der Regeeringe in de overheerda Landen , in beide de Indien , te regelen, was niet dan voor een tijd , en vloeide altoos voort uit de Algemeene Staaten , aan welken zij verpligt zijn Rekening en Verantwoording te doen (*).

Ten zesden. Het komt den Algemeenen Staaten toe, alle Lichaamen en Collcgien aanteBellen , die zaaken behandelen, tot dé Generaliteit betrekkelijk. Dus hebben de Bondgenooten het regt van debeflegting der zwaarigheden, door de Generaliteits Rekenkamer gevonden wordende in de Declaratien van de Provinciën, en in de Rekeningen van de Ontvangers Generaals der Collegien ter Admiraliteit, aan de Verga-

(") P. Paulus Verkl. der Unie, III. D. bl. 43 - 47.

S 3

Maurits.

Sluiten