Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

i

£70 GESCHIEDENIS

gadering van Hun HoogMogenden opgedraagen.—« Het geeven, vermeerderen, verminderen, veranderen of uitleggen der Berigtfchriften dier Generaliteit» Collegien, als mede de aanftelling tot veele gewigtige Ampten en Bedieningen behoort daar (*). —. De Vergadering der Algemeene Staaten geeft Plakaaten en Ordonnantiën uit over de Feréénigde Gewes* ten, en de zo genaamde Steden en Landen van di Generaliteit, omtrent alle zaaken , die tot hunne Vergadering behooren, als mede ten opzigte van de zodanigen, waar op de gezaameulijkeGewesten, ten gemeenen nutte , goedvinden te voorzien , fchoon zij anders geene gevolgen zijn van de Unie: als, bij voorbeeld, het beletten van den invoer der Goederen uit Landen, waar de Pest heerscht (f). Plakaaten en Ordonnantiën uittegeeven , die de Gewesten, niettegenftaande elks bijzondere Oppermogenheid, verbinden, is een Voorregt, zeer na grenzende aan t Oppergezag: want, wanneer men zich ftrikthoudt tan het woord Bondgenootfchap , moeten de Beveen, uit dat Bondgenootfchap voortkomende , of Be met algemeene toeltemming opgeBeld zijn , afzonderlijk , door de Bondgenooten , binnen elks Grondgebied , op eigen naam, worden aangekondigd. Dan deeze Plakaaten en Ordonnantiën ,fc'ioon nen ze zendt aan de Staaten van elk Gewest , roet

ver-

(*) P. P.iulus Verkl. der Unie, III. D. bl. 57. 58, 41.

(t) Zie aldaar, bl. 62-64.

Sluiten