Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 277

Verzoek, om door hun afgekondigd en aangeplakt te w rc ti, eifchen de gehoorzaamheid op naam en van JVegen de Algemeene Staaten (*),

Onder de veelvuldige zaaken, door ons voorgefteld, vorderen allen , die eene weezenlijke betrekking hebben tot het ftelzel der Verééniginge , als, het verklaaren van Oorlog •, het maaken van Vrede en Beltand; het inftellen van gemeene Middelen over alle de Nederlanden ; het regelen van den loop des Gelds; het uitleggen van het donkere en twijfelagtige in , en het vermeerderen of veranderen van de Unie , eenpaarigheid van Bemmen aller Feréénigde Gewesten; terwijl anderen, die alleen gevolgen zijn dier Unie, bij de Meerderheid worden afgedaan Ct),

In alle onderfcheide deelen des Bondsgenootfchaplijken Beftuurs , die , volgens den aart des Bondgenoodfchaps zelve , of volgens eene uitdruklijke of Bilzwijgende overgifte van alle de Bondgenooten,tot de Vergadering der Algemeene Staaten behooren, is dezelve op de eigende wijze Oppermagtig, als de staaten van elk Gewest in het hunne het Oppergezag bezitten. Maar met betrekking tot anderen , is de Vergadering der Algemeene Staaten zo min Souverain in de bijzondere Provinciën, als ten opzigte van eenigen anderen vrijen Staat in Europa : dewijl alles, wat niet uitdrulilijk of ftilzwijgeiid aan 't gemeene

(♦") P. Paulus Ferkl. der Unie , III. D. bl. 63-64, Encyclop. Art. Etats Généraux , p. 333. (f) ?. Paulus, III. D. bl. 64-67, S 3

Maurits-

Stukken, waar in d« Eénftemmigheid,en waar in de Meerderheidnoodig is.

Waar in de AlgemeeneStaaten Souverain zijn;

Sluiten