Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 279

ren en bepaalden last voorzien waren, zich kon verbeelden, de Oppermagt van alle de Feréénigde Gewesten in zich te befiuiten (*) ?

Onnoodig is het, hier te herhaalen , dat de Algemeene Staaten hun regt en gezag, grootendeels, oefenen door middel hunner Afgevaardigden. Wij zullen , vervolgens, overwegen, welke Voorregten die Afgevaardigden, als Dienaars der onderfcheidene Leden van een Bondgenootfchap'ijk Gemeenebest, bezitten. Dan , 't geen den meeften luifter en glans aan dit Lichaam bijzet, is de behendigheid , welke hunne Vergadering kreeg in dit Tijdperk.

De menigte der zaaken, waar over de Bondgenooten moeiten raadpleegen , maakte het onmogelijk, dat de Leden van de Vergadering der Algemeene Staaten langer op punten van befchrijving konden bijéénkomen , of voor een geruimen tijd fcheiden. Hier bij kwam, dat, in gevalle de Vergadering bijéén bleef, verfcheide zaaken konden worden afgedaan , die anders moeften komen aan den Raad van Staate, of aan 't Superintendent Collegie ter Admiraliteit: welk laatfte ook met de daad verviel , zo ras de Vergadering der Algemeene Staaten , in den jaare MDXCIII, eene Aanblijvende Fergaderhg geworden was. Niet weinig deedt hiertoe, datmen, ten dien tijde, het zoet van zelf te regeeren begon te fmaaken, en, uitdien hoofde, bovenal , het wijdluftig vermogen van den Raad van btaate , aan welks

(*) Zie dit Tafereel, III. D. bl.621- 624.

S 4

Mauwt*.

Bijzonderheden,de gewooneAfgevaardigden ter Algemeene Staatsvergadering betreffende.

Oorzaaken, dat de Vergaderingder AlgemeeneStaaten flandhoudende gewordenis.

Sluiten