Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Paaien van dè r.iagtder Algemeene Sfnatsvergaje-

a8o GESCHIEDENIS

ke de Algemeene Regeering was opgedraagen, doch waar in , zints het jaar MDLXXXVI, Engelfche Raaien zaten, met fcheele oogen begon aantezien. De zugt , om zelf de hand , meer en meer, in 's Lands befhuir te hebben, was de voornaamfte drijfveer , om de Algemeene Staaten te doen bijéénblijyen. En , fchoou men toeq zulks door geene uitdrukkelijke Wet bepaalde , heeft egter , zints dien tijd, deeze Vergadering, onafgebrooken, Band gehouden (*). Deeze nieuwe Schikking maaktedeOnderhandehngen met Buitenlandfche Mogeuheden veel gemaklijker, zette het Bondgenootfchap meerluifter^ bij, gaf meer kragts en werkzaamheids aan Staatsen Krijgsverrigtingen , en verfcbafie nieuwe middelen , om de onheilen van inlandfche onlusten te voorkomen.

Volgens de weezenlijke beginzelen der Bonclgenootfchaplijke Gemeenebesten, en de natuurlijke gevolgen der Unie, welke tengrondfleun verftrektevan de zamenvoeging derNederlandfche Gewesten, zijn de Gewoonlijke Afgevaardigden ter Algemeene Staatsvergadering niet anders aantemerken dan als Zendelingen en Dienaars van hunne Lastgeeversen Meeflers. 't Is waar , deeze Afgevaardigden hebben, somtijds , de gewoone regels overtreeden, en gewigtjge BeOuiten genomen, zonder den raad hunner bijzondere Gewesten: dan zulk eene handelmge is eene

(*) P. Paulus Ferkl, der Unie, III. D. bl. 27,25.76, IV. D. bl. 27^

Sluiten