Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bsr. NEDERLANDEN. a8i

ne daadlijke afwijking van de Grondwetten (*). Ook hebben, in laatere tijden, verfcheide Gewesten

bijV

(*) Als i in den Vrede met Cromwel , in den jaare MüLIV , in het Verbond met Carel den II, Koning van Engeland, in 't jaar MDLXVIII, eu het Belluic tot den Overtogt van Prins Willem den III. in Engeland, ia het jaar MDLXXXVIII. Doch, indien zij allen niet een* paarig geweest waren, en zich verzekerd gehouden hadden, van de goedkeuring hunner Lastgeeyeren, zij zouden deezen buitenftap nooit gedaan hebben: en, bij een ongelukkigen keer der zaaken, zou het te buiten gaan van hunnen Jast halzen hebben kunnen kosten. Tegemv. flaat der Nederl. I. D. bl. 258. Temple Obf. Chap. II. p. 138. Deeze Ridder heeft vergeeten te melden, dac de Afgevaardigden niet tekenden, dan mee bijvoeging fub fpe rati. Hunne tekening zou dus van geen kragt geweest zijn , ware dezelve niet bekragtigd geworden door de bijzondere Gewesten. r Lqvd Chesterfield , die een langen tijd

als Afgezant zijner Grootbrittannifche Majefteit hier ten Lande zich onttneldt, is bijkans de eenige onder de Vreemdelingen , die esn regt denkbeeld gehad heeft van de Algemeene Staaten. ,, Men verbeeldt zich," fchrijfc hij, ,,in „ 't algemeen» dat de Oppsrmogenheid huisvest inde Ver-

gadering der Algemeene Staaten, in 's Gravenhaage „ vergaderende. Men tast mis. De Afgevaardigden, die „ dezelven uitrnaaken, zijn met een bepaalden last voor,t zien, en moeten, over alle zaaken van aangelegenheid, i, met hunne Lasrgeevers raadpleegen. 't Is waar, de Op?, pennogenbeid is bij de Algemeene Staaten: doch zijn die S 5 „ Al-

Maurits.

Sluiten