Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bu NEDERLANDEN. 283

Oppermagtig is ten aanziene van den Staat zeiven. De Afgevaardigden der Algemeene Staaten hebben deeze onderfcheiding , in den aanvang des Gemeeuebests, zeer wel uitgedrukt, wanneer zij , in den jaare MDXC, aan de Engelfche Afgezanten 0 op de vraage, of zij behoorlijk gelast en gevolmagiigd waren, om over zekere punten met hun te handelen? te verdaan gaven : „ dat het Collegie of Lichaam „ van de Staaten Generaal, zamengefteld dik de Afgevaardigden van de Feréénigde Landfehappen ,, liet Souverain Collegie is van den Lande , 't welk „ geen Overheer heeft, dan de Afgevaardigden van ,, de Landfehappen; te weeten , de Staaten van de„ zeiven, aan we ken zij hunne daaden m-eten ver„ antwoorden (*); dat hetgeen zij methun (de En„ gelfche Afgezanten) zullen handelen, bij de Land„ fchappen, en een iegelijk derzelven, vastlijk zal „ gehouden worden : gelijk ook de antwoorden, „ hun reeds gegeeven, naar de magt , die elk der „ Afgevaardigden der Landfehappen van zijne Prin-

„ ei-

(f) De Afgevaardigden willen duidelijk hier mede te verïtaan geeven: „ Ons Collegie is, ten opzigte van ulie„ den , een Soeverein Collegie . ten uwen aanziene ver „ beelden wij de Souvereiniteit van den Lande, 't li „ waar, ten opzigte van de Staatea der bijzondere Gewes „ ten, zijn wij geen Souverein : aan deezen zijn wij re. „ kenfehap onzer daaden verfchuldigd; doch dat gaat ulie. ,, den niet aan." P. Paulus VerkU der Unie, III. D. bl 140 154'

Maurits-

Sluiten