Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Nederlanden. *ss

den kennen in hunne Onderhandelingen met dit Gemeenebest. Aan dezelve leveren de Afgezanten van buitenlandfche Hoven hunne Geloofsbrieven en Vertoogen over. Met deeze handelen zij, en verlaaten 'er zich op ten aanziene van de volvoering dier Verdragen en Verbintenisfen. Behalven de regten, welken deeze Vergadering uitoefent , uit kragte van het Bondgenootfchap , als meda van de algemeene en bijzondere Berigtfchriften der Gewesten , zijn 'er nog regten afgedaan aan deeze Vergadering , door eene algemeene bewilliging der Bondgenooten,waar in zij kan handelen zonder last der Zenderen van de Afgevaardigden. Hier toe behoorden wel eer het geeven der Patenten : doch de Algemeene Staaten hebben dit, naderhand , opgedraagen aan den Erfftadhouder der Veréénigde Nederlanden (*). In den jaare MDXCVII, werd het Opperbefluur van den Oorlog te water, te vooren toegekomen hebbende aan den Raad van Staate en aan het Superintendents Collegie, aan de Vergadering der Afgevaardigden ter Algemeene Staatsvergadering opgedragen (f). Tot dezelve behoort her. naakomen en volvoeren der geflootene Verbintenisfen: want het zou de handtastelijkfte ongerijmdheid weezen , dat eene Vergadering , welke , onder haar Zegel , wettig , op last haarer Volmagiigeren , heeft aangenomen , Verbintenisfen, met Uitheemfchen geflooten , natekomen,

wan-

(*) P. Paulus VerkU der Unie, III.D. bl.tsa, (t) Zie aldaar, bl. 136".

Maurits.

Sluiten