Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 287

vindt, mardemaal ieder de kosten zijner Afgezondenen draagen moet: en , hoe groot het verfcbil tusfchen de Gewesten ook zij in magt, in rijkdommen en talrijkheid der inwoonderen , hebben zij, egter, elk maar ééne Stem , welk ook het getal der Afgevaardigden moge weezen , dewijl zij maar één Lid

der Vergadering des verbeelden (*). 'Er is

geen voorbeeld, dat de Staaten der Zeven Feréénigde Landfehappen ooit gezamenlijk, of ftaatsgewijze, vergaderd geweest zijn. De groote Vergaderingen, in dejaarenMDCLV, MDCCXVI. en MUCCXV1I, waren veel talrijker dan de gewoone, en, misfehien, omtrent de punten, daar te verhandelen , met breeder last bekleed, dan zij bleeven Vergaderingen van een groot getal Afgevaardigden uit de bijzondere Gewesten , en geenzins der Staaten zeiven : de Leden bleeven Gelastigden van hunne Meefiers (f).

In deeze Vergadering , die alle dagen , uitgenomen Saturdags en Zondags, zamenkomt, blijkt de gelijkheid van 't gezag der bijzondere Gewesten: ook hier uit, dat elk , op zijn beurt, voorzit: dit duurt eene week. De Voorzitter ontvangt de Brieven van 's Lands Staatsdienaaren buiten 's Lands, de Vertoogen van de vreemde Staatsdienaaren alhier, de Verzoekfchriften van bijzondere Perfoonen en Collegien, en andere Papieren, welken hij allen , door den Griflier, ter Vergaderinge doet voorleezen. Dit

ge-

(*) P.Paulus Ferk'. der Unie, III. D.bl. 145, (t) Zin aldaar, bl. 88. 89.

MAURIT3.

Afgevaardigden en Stemmen der Landfehappen.

Orde in deRsadspleegingen.

Sluiten