Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIaürjts.

a9s GESCHIEDENIS

Krijgsverrigtingen meer kragts bijtezetten. De oriderfcheide deelen des ftaatkundigen Lichaams, nog niet op elkander pasfende , hadden een middelpunt van verééniging noodig , dat den loop eenpaarig en geregeld maakte. In den gewigtigen Oorlog , nog te voeren, moeiten de Krijgslieden een Hoofd hebben, door bekwaamheid en gezag in ftaat , om vertrouwen inteboezemen , en de Krijgstugt klem te geeven. Deeze gelukkige inftelling , waar van de Ouden geen denkbeeld gehad hebben, fchonkaande Staatsgefteltenisfe eene meerdere vastigheid , en aan het Staatsbeftuur nieuwe kragt, door eene onöverkomelijke hinderpaal te (tellen aan de kunstenarijen en ontwerpen dier eerzugtige en onrustige bejaagers van 's Volks gunsten, die den ondergang berokkend hebben aan zo veele Gemeenebesten. Indien de Stadhouder, bijkans volftrekt meefler over de Krijgsmagt, tot daaden van geweld en dwinglandij overfloeg, (telde hij zijne eigene magt in de waagfchaal, dewijl deeze geheel ontleend was: daarenboven zou hij, welhaast, buiten ftaat weezen, om dié Krijgsmagt ftaande te doen blijven : dewijl het Volk het opbrengen der Ondcrftandgelden altoos aan zich behouden heeft, en het Geld thans de eenige zenuw des Ooriogs geworden is,

In dcezervoege moest de bepaalde magt der Stadhoudeven den Staat oneindige voordeden aanbrengen, 't Is mijne" zaak niet, te onderzoeken, in hoe verre zo veel magts, in,een Gemeenebest aan éénen enkelen afgedaan, de Vrijheid kan benadeelen, of in

ge-

Sluiten