Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

m GESCHIEDENIS

men, dikwijls om hun raad te hooren, en altoos om Onderftandgelden te krijgen. Aan den eenen kant verzekerde het voorregt, van niet buiten zijn eigen Land te regt gefteld te worden, de Burgerlijke Vrijheid der bijzondere Perfoonen tegen het eigendunkelijk gezag der Vorften ; en , aan den anderen kant, diende de magt der Stadhouderen , Middelaars tusfchen de Ovetheden en den Vorst, Verdeedigersvan de Voorregten des Adels en der Burgeren , om die zelfde vrijheid te bewaaren tegen de willekeurigheid der mindere Bedienaaren des regts. Indien dit gelukkig evenwigt geene plaats gevonden hadt, zou Philips geene anderen, dan laaghartige flaaven, gevonden hebben, laf en bloode, den hals krommende onder het juk : daar hij nu vrije Menfchen aantrof, die zich tegen zijne dwinglandij durfden verzetten, en zijn gezag afzweeren, toen hij een onverzoenlijke vijand geworden was van hunne regten en van hun geluk. Want het gaat veel vaster , dat de Regeerinasvormen ingefteld zijn, om de Menfchen gelukkige maaken , dan het zeker is , dat het Bewind aan éénen enkelen Perfoon toekome, hoe oud , hoe uitgeftrekt zijn gezag ook moge weezen. Ondertusfchen zou de affchaffing der Monarchaale magt de meefte Steden aan eene onbepaalde Regeering der Voornaamften onderworpen hebben , indien de invloed der Stadhouderen, en , bovenal, indien de liondgenootfchaplijke Regecringsgefteltenis deeze niet yerzagt en gemaatigd hadt. Van hier de rede¬

lijke zugt des Volks voor eenen Stadhouder ; van

hier

Sluiten