Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n9$ GESCHIEDENIS

ders geen , dan een afhanglijk en ontleend, gezag ; en het Uitfteekend Hoofd alleen magt in onrustige tijden, verftooken van het voorregt, om aanblijvend en erflijk te worden.

De Zeven Gewesten, onder drie Stadhouders (taande, erkenden, naa den dood des Graaven van Nieuwenaar, 'er (leges twee : 't was zelfs te wenfchen geweest , dat zij 'er maar één haddei}. De Stadhouders konden erflijk worden ; zij werden het met de daad: indien de twee takken van dat Doorlugtig Huis zich uitgebreid hadden, zou de lijd den band van Bloedverwantfchap tusfehen dezelven verzwakt hebben: verlchil van belang tusfehen de Gewesten hadt ook het belang der Stadhouderen kunnen veranderen : iwee Hoofden, ieder gemagtigd door de bevelen der Gewesten, aan hun Stadhouderlijk Bewind onderworpen, bot vierende aan hunne gevoeligheid, en het bevel voerende over de Krijgsmagt, konden , bij de minfte gelegenheid, Burgeroorlogen doen ontBaan, en een minder zich tot de Oppermogenheid Verheffen op de puinhoopen des te kortfehietenden gezags en de jammerlijke overblijfzcls der StaatsgeBeltenisfe. Zodanig eene uitkomst was veeleer te wagten, dan de uitkomst, die dezelve'heeft verhinderd : ik wil zeggen , het gebrek aan naakemelingfchap in één der twee takken. Eene niet min opmerkenswaardige bijzonderheid is, dat deeze Doorlugtige Familie, tot één enkelen Spruit uitgeitorven, eerst is beginnen te vermenigvuldigen naa dat deStadhouderfchappen onder één Hoofd veréénigd zijn.

Maurits.

Aanmerkingenover de veranderingen,in het Scadhouderfchapvoorgevallen.

Sluiten