Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. &99

zonder, en niet over allen in 't gemeen , hadt het regt niet, om aan deezen Raad eene magt optedraagen over de Krijgsbenden der Generaliteit.—» En niet alleen betwist men den Algemeenen Staaten het ïegt , om Krijgslieden , 't zij vreemdelingen , 't zij inboorelitigen of inwoonders m de Gewesten , ge huisd en gehoofd, teoordeeleninBurgelijkezaaken: doch dit zelfs aan den [Krijgsraad, aan den Raad van Staate ondergefchikt (*).

Ten tweeden. Men beweert, dat de Algemeene Staaten geen regt bezitten , om algemeene Belastin gen in alle de Gewesten opteleggen (t).

Ten derden, 't Is het algemeen gevoelen , dat de bijzondere Landfehappen geen regt hebben, om Oor log te voeren , dan met toeftemming der anderen Men vindt 'er, nogthans, die beweeren, dat zij eet verdeedigenden Oorlog mogen voeren; als mede Vei dragen maaken , die hun en de Generaliteit niet aan gaan (§).

Ten vierden. De Unie van Utrecht geeft den Alge meenen Staaten het regt, om den loop derMuntet regelen, doch 'er is één Gewest, 'twelk voorgeeft

di

(*") J. Rendorp Ferh. over de Mil. Jurisd. P. Pai lus Ferkl. der Unie, II. D. bl.86.135. IV.D.bl.50.51

V. d. Kemp Aanmerk, bl. 24 64. en 120. Bynkersi

Qtitejï. Jur.prtv. Cap. XIII. XIV.

(f) P. Paulus Ferkl. der Unie, I. D. bl. 293.

(§) Zie aldaar, II.D.bl. 180.190. enBynkersh.Qinej Jur, Publ. p. 163.

Mauwt«-

1

a .t

1

Sluiten