Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 305

Hier uir ontflaat , dat 'er bijkans geen Artykel der Unie van Utrecht gevonden wordt , ,'t welk volkomen in zijn geheel is gebleeven, en bijna de helft in onbruik geraakt is , fchoon 'er geen, met gemeen overleg en bewilliging , gelijk het XXII. Artykel

eifcht, veranderd werd, of afgefchaf't (*). . Het

XXIII. Artykel der Unie verleent vrijheid, om de Perfoonen en Goederen der Regenten en bijzondere Ingezetenen . dier Landfehappen , welken in gebreke blijven , om hun aandeel in de algemeene belastingen optebrengen, te vatten en aanteflaan. En, dewijl die ftrenge weg zo noodzaaklijk fcheen als be-. zwaarlijk in te flaan, hadden de Bondgenooten nauwlijks het Verdrag getekend, of zij zagen, in't zelfde jaar, de noodzaaklijkheid , om , op nieuw, hunne Perfoonen en Goederen te verbinden, tot verzekering van de toegertaane Gelden. Deeze voorzorge was niet genoegzaam. In den jaare MDLXXXilï, namen de Afgevaardigden der Feréénigde Gewesten, ziende, dat vee'en het lieten aankomen op de bezwaarlijkheid van het volvoeren 'der beraamde maatregelen , en agterlijk bleeven in het opbrengen van hun aandeel, tot groot bezwaar des gemeenen beJangs, éénpaarig het befluit, om deezen te dwingen tot het voldoen aan hunne verbintenisfen. De Landraad , in den jaare MDLXXXI, aangefteld, om het

geCO P. Paulus Ferkl. der Unie, HI.D.bl.187-18^.

tV. Deel.

V

Maurits;

Sluiten