Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1VÏAUR1TS.

310 GESCHIEDENIS

gebreklijke van den Raad der nadere Veréénfg&ige te verbeteren 3 gaf, m den jaare MDLXXXlV , etn verflag van zijne verrigtingeft , en reden , waarom dezelve begeerde ontllagen te weezen : een verflag, 't welk ons de omftandiglieden van dien lijd en de zwakheden der toenmaalige Regeering ontdekt. Ten aanziene van het ftuk , 't welk wij thaifs overweegen 3 vinden wij opgetekend. dat de La draad, ziende , hoe het fchrijven aan de Provinciën meeftendeels vergeefsch was, hadt beginnen te denken aan de Executie; en, bevindende, dat men die moest doen met aanhoiidinge van Schepen en Goederen, in Steden, daar toe bekwaam, aan Antwerpen, Dordrecht en Amftcrdam hadt gefchreven; doch dat die plat uit geweigerd hadden, zeggende, dat zulks hunnen Kóóphandel veragterén zou : uitgenomen Dordrecht, welke Stad den Deurwaarder van den Landraad arrest op die van Zeeland toegelaaten hadt: waar op de Zeeuwen tegen die van Dordrecht reprePaUle gegeeven , en hun genoodzaakt hadden, het

voorfchreeven arrest te ontflaan. . Voorts hadt

de Landraad, van 't eene Gewest na hst ander trekkende , met bidden, fmeeken en vermaanen, geene volkomene betaalirg kunneu bekomen , maar fiegts bij ftukken en brokken , en dan nog niet zi nder befestinge van den Landraad zelve. De Legerhoofden vorderden de betaaling hunner Ktiegten, fchoon zij, somtijds , de helft der opgegeevenen niet in dienst hadden , ftaken 's Heeren Geld in hunnen buidel;

de

Sluiten