Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 311

deLandraad geraakte diep infchuld, enverzogt ont flag (*).

't Was ïn'et voor dat Prins Maurits , door zijne mas;t, en, bovenal, doorzijn krijgsgeluk, het Lichaam der Algemeene Staaien meer kragts bijgezet, en de onafhanglijkheid van het Gemee ebest meer bevestigd hadt, dat de Raad van Staa e, uuendan, hoewel zeer traaglijk, en met de uherite omzigtigheid , wa'ineer alle andere aangewende middelen vergeefsch waren , tot het doen van Executien befloot, de Afgevaardigden der ten agteren gebleevene Landfehappen deedi gijzelen , Officieten e;i Ingezetenen van deze ven te 1 Putten Lande opnaaien , om ze dus tot reien en pHgt te brengen. Maar, verraids deeze dwangmiddelen met groote onge'egenheden vergeze d gaan, en aanleiding kunnen geeven rot hevige oinnenlanüfche unlusren , dewijl ze altoos niet uitvoerluk en door zoiiunigen betwist zijn, beeft men andere ontwerpen uugedagt en voorgelteld. Doch, daar men des nooit overeengekomen is,heeft het Bondgenoo 1'chaplijk Lichaam, ten dien opzigte, nog geene wettig dwingende magt (f).

Van de gewigtigile Artykelen beeft men zomtijds moeten afwijken. De Bondgenooten , ten tijde van «et, aangaan der Unie , duidelijk ziende , dat veeier

haof-

(*) P. Paulus Ferkl. der Unie, II. D. bl. 156euz. 302. BL D, bl. 194- 195(i) Zie aldaar, II. D. bl. 159.

V z

Maurit»;

Sluiten