Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 3*.*

en de Nederlanden, zo ras de nogminderjaarige Koning, Christiaan de IV, den ouderdom zou bereikt hebben, om zelve den teugel der Regeeringe in handen te neemen: terwijl het den aanzoek des Aardshertogs , om den Nedetlanderen allen handel op Deenemarken te verbieden, zo zij zich met den Koning van Spanje niet lieten verzoenen , volftrekt affloeg. In 't volgende jaar, weigerde hij, de Zond voor hun te (luiten; maar, uit ontzag voor den Koning van Frankrijk, durfde hij niets meer doen, dan de Voorregten van Amjlerdam in zijn Rijk te bekragrigen (f).

De Ingezetenen van de Koningsgezinde Nederlanden , in een jammerpoel van elenden gedompeld, en geen einde ziende aan de onderdrukking des Krijgs, floegen een nijdig oog op den voorfpoed hunner oude Bondgenooten, De Landen, die de eerden weder onder 't juk den hals gekromd hadden, waren de eer"en , om d:en verderflijken (tap te beklaagen. 't evoel hunner elenden verdubbelde , als zij bemerkie i, dat de Spanjaarden fmaad bij verdrukking voegd' n. De Sol 'aaten van dien Landaart wilden zich niet dan aan htiüneLandgenootenonderwerpen: één hunner O vèrften flneij deeze dwaaze, doch hoogst vermetele, taal uit: ,, Dat zij God zelfs , van den „ Hemel nederdaalende, niet zouden gehoorzaa-

,, men,

(f) Refol. Holt. 1594. M. 155- 203. 20<J. 302, 324, Bor, XXXI B. bl. 38. 80. XXXIil, B. bl. 57. Wagen, Amjl. IV. D. bl, P7.

A 3

MaURIW»

1

Geneigdheid der SpaanfcheNederlanden,om in'c Bondgenootfchap te treeden._

Sluiten