Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÏAURIÏS.

Se4 GESCHIEDENIS

„ heid en de misdrijven onzer verdrukkeren wettï„ gen ? Het minste Meet reist overëinde , wan-r „ neer het zich getrapt voelt : zints lang zijn onze „ klagten voor den Throon zijner Majefteit gebragt, „ maar altoos zonder iets uittewerken. Hier in

moet voorzien worden, of wij zullen zelve fchik„ kingen maaken; daar van reden geeven aan zijne „ Majefteit, het geheele Christendom tot getuigen „ neemende, dat wij niets gedaan hebben , tot be„ houdenis onzer Voorregten, dan 't geen nood en „ natuur leerde (*)•"

Deeze Aanfpraak , met Vaderlandlievendeu ijver uitgeboezemd door een Man, altoos den Koning getrouw, werd toegeftemd van Geestlijl en en veelen uit den Adel: de Spanjaarden beef'en, op 't hooren van zulk eene manlijke taal. Alles Rondt te dugten van lang getergden haat. Taxis, één der voornaamlte Spaanfche Bevelhebbers, doorzag het gevaar, en hadt den Koning geraaden , de Nederlandfche Heeren te winnen, door hun aanzienlijke Ampten te geeven in den Raad , terwijl het beftuur der Geldmiddelen , en dus ook de magt, in de handen der ' Spanjaarden bleef. De Gewesten fcheenen gereed tot een tweeden opftand: zij waren reeds op middelen bedagt, om zich met de Bondgenooten te veréénigen. Dit Buk was teder; het eischte veel Staatkunde, en vorderde eene diepe geheimhouding. On»' ge(«) Grotii Hifi. p. ttï.204. Meteren, XVII* B. f. 349.

Sluiten