Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits,

Onlnstet te Embden.

33+ GESCHIEDENIS

niets anders bedagt te wcezen., dan op het flraffen hunner ftoutheid , verblind door eenige behaalde voordeelen: zij zogten, op het fpoor der Zwiizers, die zij zich tot voorbeelden fielden , naa alle heerfcbappij afgeworpen te hebben, andere Gewesten te drukken. Jan Baptiste Tassis , in 't bijzonder, beweerde, dat de Nederlanden, n-gonder's Konings gehoorzaamheid, grooter fchade uit bet BeBand te wagten hadden , dan de Feréénigde Gewesten. In eenen onderfchepten Brief raadde deeze den Koning, „ dat hij de wederzijdfche Staaten wel als gelijken Z mogt laaten handelen; doch dat het Opperbewind Z van alles bij den Graave van Fuentes moest blij* ven, dat hij de bemiddeling des Keizers moest ,, mistrouwen, en vooral het Spaanfche Krijgsvolk

" in de Nederlanden laaten (*)." In deezer-

voege verdween de hoop op eene Omwenteling, gelijk aan die van den jaare MDLXXVI. Dit waren de laatBe en zwakke poogingen der Koninglijke Nederlanden, Wl het herkrijgen hunner vrijheid. De Feréénigde Gewesten, geen kans meer ziende , om de anderen tot hunne verééniging overtebaalen, zogten den band, die hun zamenBrengelde, te vaster te maaken.

De onlusten, die, ten deezen dage , te Embden ontftonden, gaven ftreelende hoope , en zelfs veel voldoenings aan de zodanigen, die de grootheid van 't Gemeenebest ter harte namen. Embden hadt zich,

veele

(*) Bor , XXXII. B. bl. 98.

Sluiten