Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53Ö

GESCHIEDENIS

Maurits.

Stad in ontzag en bedwang te houden. Der Burgeren gerekt geduld liep ten einde: zij wilden een Beichermer, geen MeeBer hebben. Zints eenen geruimen tijd, hadden zij een naijverig oog geflaagen op de Bondgenooten der Feréénigde Nederlanden : de nabijgelegenheid en de overéénkomst in Godsdienfttge begrippen verwekten eene fterke begeerte , om Leden te worden van dit luifterrijk Bondgenootfchaplijk Gemeenebest. De Leeraars , die zo grooten invloed hebben op 's Volks geest, boven al, wanneer hunne begrippen met deszelfs denkbeelden Brooken , Bonkten deeze Gemeenebestgezinde gevoelens aan: de PredikBoelen daverden van Vrijheid, Godsdienst , en maakten , uitgefprooken met vuurigen geestdrift, een diepen indruk op de gemoederen der Burgeren. Zij liepen te wapen, verkooren een Opperhoofd , verzekerden zich van het Gefchut , van het Raadhuis en van de Poorten , veranderden de Werhouderfchap, en dwongen de Bezetting des Kas-

teels, door uithongering, tot overgaave. Beide

de Partijen vervoegden zich tot de Staaten der Feréénigde Gewesten, die een antwootd gaven, 't welk den Graaf niet buiten vrees Belde , en de Burgers geene verzekering van bijftand verleende. Maar, vernomen hebbende , dat 's Graaven. Zoon Krijgsvolk wierf, verBerkten zij de Vloot, die, gewoonlijk, den Eemsjlroom bewaarde, en deeden een Regiment Friezen na Embden rukken , 'c welk de Ingezetenen met open atmen ontvingen. De Graaf, bedugt, de Staaten tot Meefter te krijgen , zogt dit

Sluiten